• Privacyverklaring & AVG

  Privacyverklaring 
  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Oranje Nassau kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oranje Nassau, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website dan wel via het inschrijfformulier aan Oranje Nassau verstrekt.

  Wat verstaan we onder persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot de identiteit van een persoon kunnen leiden. Oranje Nassau verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Achternaam
  • Voorletters
  • Roepnaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Emailadres(sen)
  • Lidmaatschapsgegevens eventuele vorige vereniging
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
  • Interesse/verrichten vrijwilligerswerkzaamheden

  Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens
  De vereniging verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Oranje Nassau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Doelen:

  • Afhandeling van contributie-betalingen
  • Teamindelingen
  • Communicatie
  • Clubhistorie
  • Statistieken

  Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen, verplicht deze gegevens te verstrekken aan de KNVB.

  Beveiliging persoonsgegevens
  Oranje Nassau treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is. Oranje Nassau past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U hebt het recht Oranje Nassau te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Oranje Nassau deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Beeldmateriaal
  Voor analyse doeleinden ter verbetering van de sportprestaties zijn camera‚Äôs langs 2 velden geplaatst. VoetbalTV is in dit kader de verwerkingsverantwoordelijke. Voor beveiligingsdoeleinden is in de kantine een bewakingscamera aanwezig.

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Oranje Nassau via bestuur@oranjenassaualmelo.nl.