• Contributie

  Contributie in euro per jaar. In de laatste kolom staat het totaal bedrag. 

   

    Contributie Kledinglease Totaal
  Senioren niet spelend 73,50 0,00 73,50
  Senioren spelend 292,50 18,00 310,50
  Onder 19 (JO & MO) 220,00 18,00 238,00
  Onder 14 t/m Onder 17 (JO & MO) 208,50 18,00 226,50
  Onder 11 t/m Onder 13 (JO & MO) 197,50 18,00 215,50
  Onder 8 t/m Onder 10 185,50 18,00 203,50
  Onder 7 (mini's) 137,50 18,00 155,50
  G-team 185,50 18,00 203,50
  Vrouwen 7x7
  103,50 18,00 121,50
  35+/45+ 103,50 18,00 121,50
  Vrouwen 7x7 en veld 308,50 18,00 326,50
  35+/45+ en veld 308,50 18,00 326,50
  Donateurs 35,00 0,00 35,00

   

  Nieuwe leden

   

  • Ingangsdatum contributie is eerste volledige maand volgend op inschrijfdatum
  • Inschrijfgeld Jeugd 3,50 euro
  • Inschrijfgeld Senioren 6,00 euro 

   

  Algemeen

   

  • Leden die niet via automatische incasso betalen, krijgen een factuur toegestuurd
  • Oranje Nassau berekent hiervoor 5 euro aan administratiekosten
  • Boetes KNVB toeslag 1.50 euro administratiekosten (2,50 euro bij een factuur)

   

  Gezinskorting

   

  • Het 1e & 2e lid betalen 100%, het 3e lid betaalt 50%, overige leden betalen geen contributie
  • De korting wordt gegeven op het laagste bedrag
  • De gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen

   

  Zijn er vragen over de contributie laat het ons weten via Bertus Groote via mail on.contributie@gmail.com , die namens het bestuur verantwoordelijk is voor de contributie inning.

 • Toelichting toeslagen

  Vrijwilligerstoeslag

  In de Ledenvergadering van 27 mei 2013 is besloten tot het invoeren van een contributieverhoging voor alle spelende leden. Deze verhoging wordt gebruikt voor het inhuren van betaalde krachten op moeilijk invulbare functies en/of het verlenen van een korting voor (ouders van jeugd) leden die aantoonbaar vrijwilligerswerk uitvoeren. 

  Uitbetaling van de vergoeding gebeurt aan het einde van ieder seizoen op basis van een verzoek om teruggaaf. Gedurende het seizoen vinden er geen terugbetalingen plaats. Het is ook niet toegestaan door leden om zelf de verhoging in mindering te brengen!

  Met de korting voor vrijwilligers willen we de vrijwilligers een positief signaal en waardering geven. 

  Kledinglease

  Oranje Nassau heeft met goedkeuring van haar leden een kledinglease ingevoerd. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

  • uniformiteit van kleding
  • uitstraling als vereniging
  • financiële positie verbetering C.V.V. Oranje Nassau (op lange termijn)
  • ouders van jeugd hoeven niet (bijna) jaarlijks nieuw tenue aan te schaffen (besparing)

  Middels de goedkeuring van de ledenvergadering verplichten spelende leden zich tot het betalen van een maandelijkse kledingbijdrage. Anderzijds verplicht de vereniging zich tot de aanschaf van een degelijk wedstrijdtenue, welke beschikbaar gesteld wordt aan de spelende leden.

  Het wedstrijdtenue bestaat uit een voetbalshirt, voetbalbroekje en voetbalkousen. De vereniging dient tevens zorg te dragen voor een teamtas, waarin de wedstrijdtenues vervoerd kunnen worden.

  De uitvoerende taken met betrekking tot aanschaf, vervanging, (voorraad)beheer, etc. liggen bij een door het Bestuur aangewezen Kledingcommissie. Daarnaast is de Kledingcommissie het aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle zaken met betrekking tot kleding.

  We hebben procedures voor het indienen van klachten, vervanging en dergelijke. U vindt ze onder het menu bij Kleding gegroepeerd. Gebruik s.v.p. de formulieren en handleidingen, die hier klaar staan.

  Klik hier voor informatie over het sponsoren van kleding. 

  Het mailadres van de kledingcommissie kleding@oranjenassaualmelo.nl

 • Betalingen

  Door Oranje Nassau wordt het volgende beleid gevoerd ten aanzien van de contributie en  kledinglease. 

  Periode, wijze van betalen en betalingsmoment:

  De contributie (en kledinglease) kan per jaar of per half jaar worden betaald. Er kan worden betaald via automatische afschrijving of via een factuur. ON geeft de voorkeur aan automatische afschrijving per half jaar. Betaling met een factuur brengt kosten voor ON met zich mee en deze kosten worden in rekening gebracht aan het betalend lid, deze zijn € 5,00. De betalingsmomenten voor de leden die per halfjaar betalen zijn begin juli en begin januari. Als per heel jaar wordt betaald is het moment begin juli. Bij betaling met een factuur moet binnen drie weken worden betaald.

   

  Bij niet-betaling is de procedure als volgt: 

  1. In de 4e week na de vervaldag wordt een herinnering verstuurd. Hierbij worden € 2 extra kosten in rekening gebracht
  2. In de 7e week wordt een ingebrekestelling/aanmaning verstuurd en tevens een vooraankondiging speelverbod. Hierbij worden € 5 extra kosten in rekening gebracht
  3. In de 9e week vindt een gesprek plaats met of namens het bestuur van ON en wordt er bij niet-betaling een speelverbod opgelegd. Hierbij worden € 10 extra kosten in rekening gebracht
  4. In de 11e week gaat de factuur naar DAS incasso en zijn alle kosten daarvan voor rekening van het lid (dit is minimaal het wettelijk tarief van € 48,40)

  Jeugdsportfonds

  Wij willen u daarnaast graag wijzen op de mogelijkheid van het Jeugdsportfonds Almelo (voor kinderen tot 18 jaar). Als u aan de voorwaarden voldoet, betaalt het fonds voor u de contributie. Meer informatie over het Jeugdsportfonds is te vinden op de site van Sportbedrijf Almelo. Voor aanmelding bij het Jeugdsportfonds ondersteunt de hulpinstantie ‘Loes’ actief. Zij helpen u graag met de aanmelding voor dit fonds. U kunt daar altijd binnenlopen op adres 

  Problemen of vragen?

  Het is natuurlijk mogelijk dat u vragen heeft over het betalen van contributie (en kledinglease) of dat u problemen heeft om deze te betalen. Laat het niet komen tot problemen voor u of uw kind en neem contact op met de financiële commissie van ON in de persoon van de heer Bertus Groote. Hij is te bereiken via de mail ON.Contributie@gmail.com .