• Reglement Kledinglease

  Reglement Kledinglease C.V.V. Oranje Nassau:

  Inleiding:

  C.V.V. Oranje Nassau heeft met goedkeuring van haar leden een kledinglease ingevoerd. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

  –         uniformiteit van kleding

  –         uitstraling als vereniging

  –         financiële positie verbetering C.V.V. Oranje Nassau (op lange termijn)

  –         ouders van jeugd hoeven niet (bijna) jaarlijks nieuw tenue aan te schaffen (besparing)

  Middels de goedkeuring van de ledenvergadering verplichten spelende leden zich tot het betalen van een maandelijkse kledingbijdrage. Anderzijds verplicht de vereniging zich tot de aanschaf van een degelijk wedstrijdtenue, welke beschikbaar gesteld wordt aan de spelende leden. Het wedstrijdtenue bestaat uit een voetbalshirt, voetbalbroekje en voetbalkousen. De vereniging dient tevens zorg te dragen voor een teamtas, waarin de wedstrijdtenues vervoerd kunnen worden.

  De uitvoerende taken met betrekking tot aanschaf, vervanging, (voorraad)beheer, etc. liggen bij een door het Bestuur aangewezen Kledingcommissie. Daarnaast is de Kledingcommissie het aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle zaken met betrekking tot kleding. Om er voor te zorgen dat een en ander ordelijk verloopt zijn onderstaande regels opgesteld.

  Algemeen:

  • Elk spelend lid betaald maandelijks een bijdrage voor een voetbaltenue zoals door C.V.V. Oranje Nassau beschikbaar gesteld. (zie kop “Financiële regels”)
  • De maandelijkse bijdrage kan, eenmaal vastgesteld,  alleen worden aangepast met goedkeuring van de leden tijdens de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering.
  • Een aanpassing van de maandelijkse bijdrage behoeft geen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering in geval van:

  –         aanpassing naar aanleiding van een gewijzigd Btw-tarief

  –         aanpassing als gevolg van een inflatiecorrectie (zoals jaarlijks landelijk is vastgesteld) 

  • De wedstrijdtenues en teamtassen worden aangeschaft door de vereniging en blijven derhalve ook altijd eigendom van C.V.V. Oranje Nassau.
  • De wedstrijdtenues worden aan het begin van de competitie per team in een team-tas uitgereikt aan de leider (= ontvanger) van elk team.
  • De ontvanger tekent voor ontvangst en instemming van het reglement; de ontvanger neemt daarmee de verantwoordelijkheid op zich om toe zien op het eigenlijk gebruik en onderhoud van het wedstrijdtenue.
  • Indien de ontvanger de verantwoordelijkheden gedurende het seizoen overdraagt, dient dit voorafgaand gecommuniceerd te worden met de betreffende coördinator. Een wisseling van bijvoorbeeld leider (gedurende het seizoen), heeft derhalve geen invloed op verplichtingen van het team en de nieuwe leider met betrekking tot het reglement.
  • Het team is verantwoordelijk voor het goed beheren en netjes houden van de ter beschikking gestelde tenues. Tenues dienen te allen tijde bij elkaar te blijven in de daarvoor beschikbaar gestelde teamtas en zijn derhalve teamgebonden.
  • De tenues mogen uitsluitend gebruikt worden bij (sport) activiteiten van C.V.V. Oranje Nassau.
  • De leden van een team (incl. de wisselspelers) zijn verplicht de ter beschikking gestelde clubkleding tijdens de wedstrijd te dragen.
  • De leider ziet er op toe dat na gebruik de tenues worden verzameld, geteld en collectief wordengewassen, zodanig dat deze weer bruikbaar zijn voor de volgende wedstrijd en de uniformiteit behouden blijft.
  • Er dient gewassen te worden volgens het wasvoorschrift die in de team-tas aanwezig is. (zie ook website)
  • De leider dient een wasschema op te stellen. Dit kan per toerbeurt of door een vast persoon gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld middels het te downloaden formulier op de website van C.V.V. Oranje Nassau.
  • Bij vermissing en/of beschadiging(gedurende het seizoen)  dient de leider direct de kledingbeheerder in te lichten middels het invullen en mailen van het daarvoor bestemde formulier “Vervanging Wedstrijdkleding”. Deze zijn op de website van C.V.V. Oranje Nassau te downloaden (zie procedure “Vervanging”).
  • De leider levert de tenues aan het einde van de competitie weer in en deze worden beoordeeld door de kledingcommissie  (zie procedure “inname/uitgifte”).
  • Eventueel door te berekenen kosten in geval van nalatigheid of verwijtbaar schuld, worden de kosten verhaald op het betreffende team c.q. betreffende speler (Zie procedure “uitgifte/inname”).  

  Financiële regels:

  • Naast de contributie is er een separate bijdrage verschuldigd voor wedstrijdkleding. Met deze bijdrage worden de tenues en teamtassen  aangeschaft en vervangen indien nodig (als gevolg van normale slijtage). Dit ter beoordeling van de kledingbeheerder.
  • De kledingbijdrage bedraagt (bij aanvang seizoen 2014/2015)  €  1,50 per maand per spelend lid.
  • Nieuw aan te schaffen shirts, broeken, sokken en/of teamtas door nalatigheid of verwijtbare schuld zal doorberekend worden aan het betreffende team (c.q. speler indien speler bekend).De in rekening gebrachte kosten zijn dan:

  –         Shirt speler      € 27,50

  –         Short speler     € 12,50

  –         Keepersshirt    € 40,00

  –         Keepersbroek  € 20,00

  –         Sokken              €   7,50

  Algemeen overig:

  • Bij een situatie waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van C.V.V. Oranje Nassau
  • Van deze spelregels is de uitgave met de meest recente datum bepalend.