• Uitnodiging bijzondere ALV informatieavond CVV Oranje Nassau Almelo
  Datum: woensdag 19 april 2023 om 19:00 uur
  Onderwerp: wijzigingen sportpark Oranje Nassau 2023/2024.
  Schrijf je in middels onderstaand formulier!

   

  Aan alle leden van CVV Oranje Nassau Almelo,

  Op de ALV van 8 december 2022 stond een deel in het teken van de wens van Heracles om over te gaan van kunstgras naar hybride-gras en welke mogelijke consequenties dit voor Oranje Nassau zou kunnen hebben.

  Uitnodiging Bijzondere ALV : Herinrichting Sportpark 2

  Uitnodiging Bijzondere ALV : Herinrichting Sportpark 1

   

  Er is een klankbordgroep in het leven geroepen (15 leden met kennis van de vereniging en vertegenwoordiging van alle categorieën binnen ON) om te spiegelen op dit potentieel grote project. De klankbordgroep is op 18 december 2022 voor het eerst uitgenodigd voor een toelichting en input op de plannen.

  Het is geen eenvoudig traject geweest omdat er verschillende partijen met meerdere wensen/eisen aan tafel zaten namelijk: Heracles, de gemeente en ON. Er was een gezamenlijke afhankelijkheid om tot een voorstel te komen. Heracles vanwege de velden en kleedkamers die ze van ON willen hebben, ON die daarvoor velden terug wil hebben en de gemeente omdat zij eigenaar is van de velden van ON.

  Het bestuur van ON en de klankbordgroep zijn door middel van verschillende verslagen en bijeenkomsten betrokken geweest en tot in detail op de hoogte gehouden. Sinds de ALV van 8 december 2022 is er veel gebeurd. Er zijn meerdere gesprekken geweest met Heracles, de gemeente en daarnaast hebben er afzonderlijke afspraken plaats gevonden, waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar de verkeersveiligheid voor kinderen en fietsers van alle omliggende verenigingen.

  De voorlopige plannen, zoals gepresenteerd in december 2022, zijn op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast is de gemeente uiteindelijk onze gesprekspartner geworden. Op dinsdag 28 maart 2023 heeft de laatste onderhandeling tussen de gemeente en ON plaatsgevonden en is er een principe akkoord bereikt. Dit voorstel is op 1 april 2023 voorgelegd aan het bestuur en de klankbordgroep en het voorstel is door beide groepen akkoord bevonden.

  Het voorstel is vandaag, 11 april 2023, integraal (het totale plan en niet alleen het deel dat voor ON van toepassing is) in het college besproken.
  Het voorstel wordt deze week doorgestuurd naar de gemeenteraad die op haar beurt het voorstel op 30 mei 2023 bespreekt. Er is al wel toestemming gegeven om per 1 mei 2023 de werkzaamheden te starten (op risico en kosten van Heracles).

  In afwachting op de totale goedkeuring van het collegevoorstel door de gemeenteraad houden wij ondertussen op woensdag 19 april 2023 om 19:00 uur een bijzondere ALV. Het doel van deze bijzondere ALV is de leden meer, zo nodig tot in detail, te informeren over het project dat (onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad) van mei/juni 2023 tot en met september 2024 zal worden uitgevoerd. Ik ben me bewust dat alles op korte termijn is, maar een week later zijn er schoolvakanties. Daarnaast starten op 1 mei de werkzaamheden en ik wil jullie graag voor aanvang van de werkzaamheden informeren.

  Graag nodigen we jullie uit om deze bijzondere ALV bij te wonen.

  Om een inschatting te maken van het aantal leden dat naar de ALV komt, kun je je inschrijven via dit formulier:

   

  Namens het bestuur van C.V.V. Oranje Nassau Almelo

  Bart Monster, voorzitter