• Schrijf je in voor de digitale ALV!
 • VANWEGE DE BEPERKINGEN ZAL DE ALV (WEER) DIGITAAL PLAATSVINDEN

  Het is weer tijd voor de jaarlijke ALV (Algemene Leden Vergadering) en willen elk lid dan ook van harte uitnodigingen om hieraan deel te nemen.

  Op de agenda staan dit jaar belangrijke punten waarover jullie als leden kunnen stemmen, meebeslissen, zonder JOU geen ONs.

  Let wel!
  Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie is ook dit jaar er voor gekozen om de ALV digitaal middels filmpjes en stemformulieren af te handelen.

   


   


  Voorafgaand aan de digitale ALV zijn de beoogde wijzigingen in de statuten, het financieel jaarverslag als ook het verslag van de secretaris in te zien en/of vragen te stellen aan het bestuur.

   

  Mail voor een afspraak hierover naar bestuur@oranjenassaualmelo.nl
   
  In de week van 6 tot 12 december komen de filmpjes online. Vergelijkbaar met vorig jaar en kunnen deze worden gekeken op het moment waarop jij kunt en er zin in hebt.

  Let wel deze filmpjes zijn alleen beschikbaar / zichtbaar voor leden van cvv Oranje Nassau Almelo die zich hebben aangemeld!

   


   

   

   


   

  Agenda

   

   

   

  1. Opening door de Voorzitter

  - missie/visie /kernwaarden 

  2. Notulen ALV 2020
  3. Jaarverslag Secretaris
  4. Ingekomen stukken
  5. Voetbal seizoen 2020-2021
  6. Financieel Jaarverslag
  7. Kas commissie
  8. Sponsoring, kleding en communicatie
  9. Verduurzaming en accommodatie
  -> stemmen

  10. Statuten
  -> stemmen

  11. Vrijwilligerstaken team

  -> stemmen

  12. Bestuursverkiezing
  -> Aftredend: Edwin van der Veen (Vice Voorzitter)
  -> Herkiesbaar:
        Bart Monster (Voorzitter)

        Roy Kamphuis (Penningmeester)
        Gerrit Afink (Voetbalzaken)
        Anja ter Beek (Secretaris)

  13. Sluiting

   


  NB. Jubilarissen worden later gehuldigd- hopelijk indien mogelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie

   

   


   

   

   

   

  Terugblik

   

  Hoe staat cvv Oranje Nassau Almelo er financieel voor, hoe hebben we het afgelopen seizoen, tijdens de Corona Pandemie, doorlopen.

   

   

   


   

   

   

  Verduurzaming

   

  Stilstand is achteruitgang. Regeren is vooruitzien. 2 jaar geleden (zoals is aangegeven in de ALV van 2019) is er een project opgestart om onze accommodatie te verduurzamen.De afgelopen 2 jaar is er veel werk verzet om onderzoek te doen, subsidies aan te vragen en garantstellingen te regelen.

   

  Tijdens de ALV zullen we stemmen over het aangaan van een financiering om deze stappen te kunnen zetten

   

   

   

   

   


   

  Statuten

   

   

   

  Vanaf 1 juli is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is kracht. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn    regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Deze aanpassingen moeten in de statuten worden opgenomen.

   

   

   

  Als basis zijn de standaard statuten van de KNVB genomen, daar zijn onze huidige statuten ook op gebaseerd. Nu de statuten toch onder de loep zijn genomen, zijn er tevens enkele ander wijzigingen opgenomen. Het totaal aan wijzigingen is hieronder beschreven.

   

  De statuten zijn besproken met een notaris en een voorstel tot aanpassing wordt aan de ALV voorgelegd.

   

   

   


   

   

   

   

  Verenigen doe je samen

   

   

   

  ON is een grote verenging met veel activiteiten niet alleen op voetbalgebied, maar ook op andere maatschappelijke vlakken. Zo’n verenging draai je niet met een paar mensen, daar zijn heel wat mensen voor nodig.

   

  Dat kan ON door de vrijwilligers die zich voor al de activiteiten inzetten. Nu merken we al een paar jaar dat het aantal vrijwilligers afnemen en dat er telkens meer werk komt te liggen bij een kleinere groep vrijwilligers. Dat is geen goede zaak, want daarmee word je als vereniging kwetsbaarder bij het vertrek van een enkeling. En heeft een vrijwilliger al snel meerdere petten op, wat dan ook weer tegen hem/haar gebruikt wordt.

   

   

   

  Er is een plan ontwikkeld en daarbij willen we aantal zaken voorleggen, ook hierover dient gestemd te worden tijdens de ALV.

   

   

   

   

   


   

   

   

  Kortom zeker een belangrijke avond met veel zaken die op de korte temijn (al) van invloed zijn op ONze vereniging.

  Om deel te nemen, gaat automatisch indien je je via ONderstaand formulier zou willen aanmelden. Diegene die zich vooraf aanmeldt krijgt de verschillen aangaande de huidige statuten en de voorgestelde statuten alvast per email ter inzage.